Polazeći od liberalnog načela korektivne i subsidijarne funkcije države,
HSLS drži da država nema i ne može imati neki posebni svoj interes osim promicanja
zajedničkog dobra zajednice svojih državljana. Država treba osigurati uvjete
funkcioniranja svih oblika i sadržaja društvenog života, regulirajući zakonski pravila
konkurencijske dinamike, ne zadirući pritom u autonomiju subjekata društvenog života.

HSLS se zalaže za liberalizaciju tržišta, odnosno potiče otvaranje tržišta novim konkurentima koji će na koncu dovesti do pada cijena i poboljšanja kvalitete prijevozničkih usluga.

HSLS Ogranak Split pozdravlja dolazak Ubera u naš grad!