HSLS Split izražava zabrinutost zbog toga što Grad u proteklom razdoblju nije poduzeo  dovoljno mjera za izgradnju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Posebno zabrinjava činjenica da nije ništa napravljeno na sanaciji odlagališta Karepovac zbog čega isto nema sve potrebne dozvole. Grad Split je drugi grad po veličini u državi, a time i po nastanku komunalnog otpada, ali nažalost spada na samo začelje po učinjenom kako bi postupanje s otpadom bilo ekološki prihvatljivo i ekonomski održivo.

 

Podsjećamo kako prema novom nacionalnom Planu gospodarenja otpadom 2017-2022., odlaganje otpada na neusklađenim odlagalištima neće biti moguće iza 31.12.2018. HSLS smatra nedopustivim da se nakon desetak i više godina za odlagalište Karepovac rade i mijenjaju  projekti,  a da za sanaciju više milijuna kubika odbačenog otpada još nema pravih naznaka. Štetu od ovako odloženog otpada kroz emisije u zrak štetnih plinova i nastanak otpadnih voda koje završavaju u podzemlju trpe svi građani a najviše oni koji žive u naseljima uz Karepovac.

 

Prema spomenutom nacionalnom Planu  gospodarenja otpadom, do 2020. godine predviđeno je reciklirati i ponovno upotrijebiti 50% metala, plastike, papira, stakla, tekstila i sl. Nažalost  na području Grada još uvijek nije  izgrađeno niti jedno uređeno reciklažno dvorište, mada su takva dvorišta bila predviđena prošlim, gradskim planom gospodarenja otpadom koji je u pogledu realizacije ostao mrtvo slovo na papiru. Također, Grad Split nije napravio nikakav iskorak u uvođenju sustava odvojenog prikupljanja iskoristivih komponenti komunalnog otpada, tako da se odvojeno prikupljanje svodi na angažman privatnih koncesionara i trgovačkih centara. Upravo zbog toga,  Grad Split  se uzimao kao loš primjer gospodarenja  otpadom.

 

HSLS traži da gradske službe hitno poduzmu sljedeće mjere kako bi se gospodarenje otpadom svelo u zakonski propisane okvire:

 

  1. Pokrenuti radove na sanaciji odlagališta Karepovac sukladno ishođenim dozvolama.  Otpad na odlagalištu Karepovac je moguće odlagati samo na uređenu odlagališnu plohu, vremenski ograničeno  do otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom.
  2. Uvesti sustav odvojenog prikupljanje otpada „od vrata do vrata“ uz izgradnju reciklažnih dvorišta  kako bi se postigli indikativni ciljevi odvojenog prikupljanja  kako je to određeno nacionalnim Planom gospodarenja otpadom.
  3.  Uvesti pravičnu naplatu usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada otpada po stvarnim količinama. Na taj način će se kod građanstvo i drugih korisnika sustava stimulirati  odvojeno prikupljanje korisnih sirovina iz otpada.

 

HSLS smatra da je potrebno strateški promišljati budući sustav gospodarenja otpadom vodeći računa o potrebi implementacije interventnih mjera koje su za Grad Split propisane nacionalnim Planom gospodarenja otpadom. Podsjećamo da će naplata ostatnog otpada u budućem Županijskom centru biti temeljena na količinama. Zbog toga u duhu mjera predviđenih nacionalnim Planom gospodarenja otpadom, HSLS  predlaže:

 

1.      Izgradnju prikladnog sustava obrade i sortiranja miješanog komunalnog otpada i prethodno izdvojenog otpada na kućnom pragu.

2.      Urediti  kompostanu za izdvojeni biootpad min. kapaciteta 10.000,0 t.

3.      Uvesti odvajanje biootpada iz komunalnog otpada upotrebom kućnih kompostera koje treba podijeliti građanima koji žive u kućama s okućnicama.

4.      Izgraditi reciklažno dvorište za prikupljanje, obradu i reciklažu građevinskog otpada.

 

U izgradnji potrebne infrastrukture i građevina gospodarenja otpadom, potrebno je aplicirati sredstva nacionalnog Fonda za zašitu okoliša ali i Europskih fondova koji su na raspolaganju. Nažalost, dok većina gradova i općina u Hrvatskoj uspješno koristi tako dostupna finacijska sredstva za različite projekte zaštite okoliša, Grad Split u ovom sektoru nije aplicirao niti jedan EU projekt.

 

 

Predsjednik HSLS-a Split,                                                                                  Gradski vijećnik HSLS-a,

dipl. ing. Tonći Blažević                                                                                    dr.spec.gin. Zdeslav Benzon